top banner
top banner

Reviews

Chức năng quản lý kinh doanh của CRM là gì ?

CRM là gì ? Là phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao thiệp sở hữu người mua một cách thức mang hệ thống và hiệu quả, điều hành quan hệ khách hàng hay CRM