top banner
top banner

Reviews

Những lợi ích đặc biệt của CRM là gì ?

CRM là gì ? Là viết tắt của từ Customer Relationship Management - Quản trị quan hệ quý khách. ấy là chiến lược của những doanh nghiệp trong việc lớn mạnh quan hệ gắn bó có người dùng qua nghiên cứu